This is an example of a HTML caption with a link.
:::

本站消息

新聞載入中,請稍後...

教育局公告

好站連結

https://sites.google.com/view/equalitygender/%E9%A6%96%E9%A0%81
https://sites.google.com/view/toothhealthy/%E9%A6%96%E9%A0%81
https://enc.moe.edu.tw/Home/Introduce
https://hps.hphe.ntnu.edu.tw/topic/oral
https://health.tainan.gov.tw/
https://adl.edu.tw/HomePage/home/
https://web.tainan.gov.tw/family/Default.aspx
https://tw.news.yahoo.com/topic/2020health?guccounter=1
https://lunch.tn.edu.tw/
https://www.junyiacademy.org/
http://www.cot.org.tw/ac/index.php
https://www.pagamo.org
https://www.coolenglish.edu.tw/
https://read.tn.edu.tw/
https://isafe.moe.edu.tw/

新聞新知

:::

網路連結

校訂課程成果

:::

臺南市OPENID登入

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2024年07月20日 04時13分
53
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響